• Türkçe
  • English (United Kingdom)

IV. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu Sonuç Bildirgesi

(Girne/KKTC, 15-17 Kasım 2014)

“IV. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Derviş EROĞLU’nun himayelerinde ilgili ülke ve topluluklardan özel ve resmi basın kuruluşları temsilcileri ve mensupları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin geniş katılımıyla 15-17 Kasım 2014 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilmiştir.

Türk Dili konuşan geniş ve stratejik öneme sahip bu coğrafyada faaliyet gösteren basın dünyasının temsilcileri tarafından;

- Tarih, dil, kültür ve kimlik birlikteliği ile köklü bir geçmişe sahip Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukların karşılıklı saygı ve ortak değerlere dayalı ilişkilerinin geliştirilmesi ideali bir kez daha paylaşılmıştır,

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri ile Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumları Sonuç Bildirgeleri’nde de dile getirilen hususlara büyük önem atfedilerek, bu ilkeler doğrultusunda yürütülen çalışmaların ikili ve çok taraflı ilişkilere büyük katkı sağladığı teyit edilmiştir,

- Bakü’de kuruluşu ilan edilen Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu’nun katılımcı ülke ve topluluk medya kuruluşları ve gazetecileri için etkin bir iletişim ağı oluşturacağı, bilgi ve deneyim paylaşımının halklarımız arasındaki köprülerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı düşüncesi kararlılıkla dile getirilmiştir,

-www.turkmep.org internet sitesinin güncellenen yapısının Türk dili konuşulan coğrafyada eksikliği hissedilen haber ve bilgi paylaşımını arttırarak medya temsilcileri arasındaki diyalog kanallarına süreklilik kazandıracağı vurgulanmıştır,

- Günümüzde küresel ve bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle çözümünde medyaya büyük görev düştüğü dile getirilmiş, "Barış Gazeteciliği" anlayışının medya mensuplarınca çok daha titizlikle uygulanan bir mesleki kavram olarak benimsenmesinin önemine işaret edilmiştir,

            - Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya Platformu ile başta Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRK KENEŞİ) olmak üzere, TÜRKPA, TÜRKSOY gibi  kuruluşlar arasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir,

            - “Dilde, fikirde işte birlik” şiarı ile Türk dünyasına bugün de ışık tutan İsmail Bey GASPIRALI ölümünün 100. Yılında savunduğu fikirleri, ortaya koyduğu eserleri ile saygı, özlem ve minnetle anılmış olup gelecek forumların her birinin Türk dünyasına hizmet eden önemli şahsiyetlerden birine ithaf edilmesi kararlaştırılmıştır,

            - Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar arasında işbirliğinin kurumsallaşmasında medyanın önemli bir faktör olduğu inancıyla Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP) gibi eğitim ve işbirliği programlarının genişletilerek ve çeşitlendirilerek devamının sağlanması teşvik edilmiştir. 

 

 

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

IV МЕДИА-ФОРУМА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН

 

(Гирне / ТРСК, 15-17 ноября 2014)

IV Медиа-форум тюркоязычных стран и общин под эгидой президента Турецкой Республики Северного Кипра господина Дервиша ЭРОГЛУ при широком участии представителей частных и государственных медиа, общественных деятелей, представителей неправительственных организаций и научных сотрудников из соответствующих стран и общин, а также при содействии и поддержке на всех уровнях со стороны ТРСК прошёл 15-17 ноября 2014-го года в Гирне.

Представители мира прессы, занятые деятельностью на этом обширном и стратегически важном тюркоязычном пространстве;

- В очередной раз выразили стремление к развитию на основе взаимного уважения и совместных интересов отношений между тюркоязычными странами и общинами, у которых общие история, язык, культура, идентичность и корни, уходящие в глубокое прошлое;

- Отметили большое значение вопросов, нашедших выражение в итоговых декларациях Саммитов глав государств тюркоязычных стран и Медиа-форумов тюркоязычных стран и общин, и обозначили большой вклад в двусторонние и многосторонние отношения проектов, осуществлённых в соответствии с этими принципами;

- Выразили уверенность в том, что Медиа-платформа тюркоязычных стран и общин, о создании которой было объявлено в Баку, для СМИ и журналистов общин и стран-участниц создаст эффективную сеть взаимного общения, а обмен знаниями и опытом внесёт внушительный вклад в дело укрепления мостов между нашими народами;

- Подчеркнули, что обновлённая структура интернет-сайта www.turkmep.org увеличит обмен новостями и информацией, нехватка которой ощущается на тюркоязычном пространстве, и сделает постоянными каналы связи между представителями медиа, а также расширит взаимный диалог;

- Отметили, что сегодня на медиа возложены большие задачи в плане решения глобальных и региональных проблем мирными способами, и указали на важность восприятия представителями медиа концепции «журналистки мира» в качестве профессионального понятия, которое нужно претворять в жизнь самым тщательным образом;     

- Выразили удовлетворение сотрудничеством между Медиа-платформой тюркоязычных стран и общин и, прежде всего, Советом сотрудничества тюркоязычных стран (ТЮРК КЕНЕШ), а также такими организациями, как ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ;

- В 100-летнюю годовщину смерти господина Исмаила ГАСПЫРАЛЫ, чей лозунг «Единство в языке, мыслях и делах» и сегодня указывает путь Тюркскому миру, с уважением, светлой грустью и признательностью вспомнили отстаиваемые им идеи и вышедшие из-под его пера произведения, а также решили посвящать каждый будущий форум одному из деятелей, которые имеют заслуги перед Тюркским миром;    

- Будучи убежденными в том, что медиа являются важным фактором в плане институционализации сотрудничества между тюркоязычными странами и общинами, выразили содействие продолжению, расширению и диверсификации образовательных программ и программ по сотрудничеству, таких как «Программа медиа-тренинга Турции» (ТЮМЕП), проводимая Главным управлением прессы и информации при Аппарате премьер-министра Турецкой Республики.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)