• Türkçe
  • English (United Kingdom)

İLKELER

DTF; milli birlik ve beraberlik, milli yaklaşım  katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, sosyal ve toplumsal adalet ile çevreye saygı ilkeleri doğrultusunda oluşturulan uluslararası bir süreçtir. Bu sürecin bir parçası olarak yapılan tüm toplantıların uluslararası bir boyutu vardır.

DTF; barışı esas alır ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğine önem verir. Küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile gerçekçi, tutarlı ve insani bir küreselleşme olgusunu benimser.

• DTF; bütün toplantı ve etkinliklerinde ülkelerin milli kanunlarına, devlet yapılarına, milli değerlerine saygılıdır. Devletlerin ülke bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına tehdit oluşturacak faaliyetlerden dikkatle kaçınır, herhangi bir ülkeye veya devlete siyasal bir model empoze etmeye çalışmaz, uluslararası anlaşmalara ve evrensel hukuk kurallarına bağlıdır.

DTF; inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alır ve her türlü şiddete karşıdır.

DTF; bütün çalışmalarında bilimsellik, ve objektiflik ilkelerine bağlıdır.

DTF; Türk milli kimlik ve kültürünün korunması, yaşatılması ve tanıtılması için yapılan tüm girişimleri destekler ve işbirliği yapar.

DTF; dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik şuurunu geliştirir; iş birliğini güçlendirir; teşebbüs güçlerini harekete geçirir ve bulundukları ülkelerde milli kimlik ve kültür değerlerine bağlı olarak yaşayabilmeleri için gerekli çaba ve desteği gösterir.

DTF; Türklerin yaşadıkları ülkelerle sorunlar çıkmasına neden olacak ve ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınır.

DTF; Türk dünyası adına geniş katılımlı, etkin ve kalıcı bir lobi oluşturmak ve bu lobiyi fonksiyonel kılmak için geniş ve yaygın bir örgütlenme ilkesini benimser; dışlayıcı ve bölücü değil, toparlayıcıdır.

DTF; Türkiye'deki bütün dernek, parti, kişi, kurum ve kuruluşlara karşı eşit mesafede durur. Türkiye'nin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine halel getirecek faaliyetlerde bulunmaz, bulunanları desteklemez.

DTF; siyasi ve dinî propaganda ile genel ahlak ve edep kurallarına aykırı tutum ve davranışları tasvip etmez.

DTF; dünyada yaşayan bütün Türklerin deneyimlerinin paylaşılması ve ortak etkili organizasyonların düzenlenmesi amacıyla bir araya geldikleri açık bir buluşma yeridir, yukarıda sayılan ilkelere ters düşmeyen tüm kişi ve kuruluşlara açıktır.

dtfkeo
  • Türkçe
  • English (United Kingdom)